Huomautus Heinlahden yleiskaavaehdotuksesta 13.4.2010

Heinlahden osayleiskaavaan on luonnosteltu Pyhtään puolelle 2 uutta asuialuekokonaisuutta. Alueille on kaavassa esitetty uutta tielinjaa, joka lähtisi Heinlahdentieltä, Langin ja Myyrynmäen väliseltä alueelta.

 

Tielinja on nähdäkseni tarpeeton. Mahdollinen tie toisi turhaa läpikulkuliikennettä perinteikkääseen ja hiljaiseen Heinlahden kylään. Kylän lävitse ei tule ohjata minkääläistä syöttö tahi läpikulkuliikennettä, kaikki liikenne tulisi ohjata nykypäivän hengen mukaisesti niin, että liikennettä ei tuoda häiritsemään asutusta. Liikenteen ohjaaminen lävitse tiheä asutuksen on merkittävä haitta, liikenne tulee ohajata aina niin, että asuinalueet eivät joudu halkaistuksi.

 

Haittaa aiheuttaa pöly, melu ja ajoneuvot muutenkin kapealla kylätiellä. Kylätiellä liikkuu lapsia, joiden liikkumisväylää ei saa tehdä nykyistä yhtään vaarallisemmaksi. Tie on nyt jo maksimimitoissaan ja käytöltään max kuormalla.

 

Heinlahden kautta tapahtuu nyt paljon pääosin asiatonta liikennettä Räskin suuntaan. Liikenne on kovimmillaan öisin ja viikonloppuisin. Aina liikkujilla ei ole puhtaat jauhot pussissa. Tämän voi päätellä alkoholipitoisten juomien pulloista tienvarressa ja jääkaapeista jne. Uuden asuinalueen reitistö tulisi olla sellainen, että Heinlahdenkylä jää rauhaan täysin. Yleiskaavassa on korostettu, että Heinlahden kylämiljöö säilyy ennallaan, mahdollinen tielinja muuttaa miljöön ja raiskaa koko kylän. Tämä ei voi olla oikein. Nykyisellä asujaimistolla on oikeus rauhaan.

 

Kun kaavaa nyt valmistellaan on oikein korjata nykyisen liikenteen aiheuttamat haitat, ei luoda uusia.

 

On myös huomioitavaa, että kaavailtu peltopohja on raivattu hiellä ja työllä, sen tarkoitus on tuottaa leipää ja työtä, ei olla tienpohjan varamaata. Tienalueelle on sijoittunut myös tiloja, jotka laiduntavat alueella hevosia. Laiduntaminen ei oikein onnistu eläinten kannalta, eikä turvallisesti muutenkaan, jos laidunalueen leikkaa tie ja humalaiset rallikuskit tahi muut huviautoilijat. Maisema on tältä osin perinteikästä maatalous maisemaa, jota nykyään on herätty kunnioittamaan. Tie ei siihen maisemaan sovellu.

 

Jos kulku alueelle tahdotaa E18 tien suunnasta tulisi se jo liikenteen sujuvuuden kannalta sijoittaa lähteväksi Pyhtää-Kotka rajalta olevasta liikenneympyrästä. Liittyminen vanhoihin ja uusiin teihin olisi sujuvaa ja suoran tien valvonta E18 tienkautta sujuvaa. Mahdollinen hätä ja muu poikkeustilaliikenne sujuu jouhevammin sieltä. Samoin tilaa riittää tiealueen muodostamiseen paremmin.

 

Heinlahden peltoaukio on myös kevät- ja syysmuuttojen kannalta tärkeitä alueita. Pelto toimii monen lajin levähdys ja ruokailualueena.  Eri Hanhilajit, Joutsenet ja Kurjet ovat alueen tarkkaillumpia lajeja, paikka on monen lintuharrastajan arvostettu kohde. Lähein Heinlahti on tunnustettu merkittäväksi kohteeksi lintujen kannalta, peltoalue on osa lahtialuetta tässä yhteydessä, pellon vaarantaminen heikentää myös Heinlahden luontoarvoja. Pelto on aikanaan kuivattu merenpohjasta ja on siten maantieteellisesti samaa aluetta nykyisinkin.

 

Lisäksi kaavassa on luonnosteltu ulkoilureittejä asuinalueen läntiselle puolelle. Nämä reiti tulee poistaa. Osa reiteistä kulkee ihmiste talojen ja kesämökkien nurkissa. Osa vie paikallisen Metsästysseuran laavulle. Tämä laavu on rakennettu yksityiseen käyttöön, se ei ole sosialisoitavissa. Muutenkin alue ei ole mikään virkistysmaasto, vaan Heinlahden kyläisten koti, ulkoilureitit rikkovat jopa kotirauhaa. Mahdolliset reitit tulisi olla vain asuinalueen Kotkan puolella ja suunnat kohti Soinia ja Räskiä. Soini – Humperi- Vanhaniementienalue- Räski- Aittakorpi alueille suunnitellut alueet ovat jo riittäviä. Jos tarvetta on laajentaa, voidaan reitistö uloittaa E18 tien yläpuolelle pohjoiseen Mustajärvensuuntaan, alueella on jo nyt latuverkostoa, joka tukee laajentamissuuntaa.

 

Kyseinen metsämaasto on myös tärkeä Heinlahden Metsästysyhdistyksen metsästysalue. Liikkuminen alueella vaarantaa metsästyksen sekä liikkujien turvallisuuden. Metsästyseura on nytkin joutunut luopumaan monesta alueesta, joten paine metsästää on ko alueella suuri. Alueella on myös arkoja eläimiä, kuten Metsäkauris, joiden elinympäristön turha häly vaarantaa. Vuosien työllä alueelle on saatu pientä kantaa, joten pahalta tuntuu jos tämä työ nyt nollataan. Alueella on myös Valkohäntäpeuroja. Nämä pienet hirvieläimet tarvitsevat tietyn rauhan elääkseen.

 

Lisäksi totean, että kaavaillut asuinalueet voisivat olla paremmin nykyiseen maisemaan soveltuvia. Mielestäni kierto tai rengasmallinentie Aittakorven ja Räskin suunnasta riittää. Alue ei kuitenkaan ole olennainen osaa mitään Pyhtään nykyistä aluetta, joten tieyhteys kylän lävitse on keinotekoinen. Saman asian palvelee suora tie liikenneympyrälle.

 

Nykyiset asuinaluevaraukset sijoittaisin lähemmäs rajaa ja avolouhoksen päälle. Tulisi sekin paremmin maisemoitua, jos sinne joskus rakennetaan. Samalla alueen merellisyys korostuu, koska louhoksen alueen suunnalla maastonousee ja tulee mahdollisuus jopa merinäköalaan. Alueet voivat olla tietysti suunnitellun mallisia, mutta lähempänä rajaa ja louhoksen päällä, vieden alueen rannikonpuoleista kohtaa alemmas kohti Syvälahdenpohjukkaa.