Perusturvan heikentämistä salassa

Hallitus on perustanut SATA-komitean tavoitteenaan työn kannustavuuden parantaminen, köyhyyden vähentäminen ja riittävän perusturvan takaaminen. Työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi uudistetaan verotusta, perusturvaa että työttömyysturvaa. Pyrkimyksenä on parantaa asiakkaan asemaa yksinkertaistamalla järjestelmää, sekä saattaa sosiaaliturvanrahoitus kestävälle pohjalle. Yleviä ja kannatettavia tavoitteita.


Mutta koska uutta ajattelua ei vanhoilta vallanpitäjiltä löydy, niin otetaan käyttöön vanhat keinot, työttömiä syyllistetään tilanteestaan. Irtisanottua tai lomautettua henkilöä ei saa valtiovallan toimin enempää rangaista. Työttömyysturvan merkitys korostuu nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa. Työttömyysturvan heikennysesityksiä valmistellaan ilman julkista keskustelua. Asioihin ei voida vaikuttaa, jos niistä ei keskustella julkisuudessa avoimesti, asioista on käytävä julkista  linjakeskustelua, jotta muodostuisi luottamus kansalaisten ja hallinnon välille. Perusturvaetuuksien kehittäminen on tärkeää huono-osaisimpien auttamiseksi, se ei saa tapahtua ansioturvaa heikentämällä.


Uudistuksissa selvitetään sosiaalietuuksien verotus ja asiakasmaksut, tässä nousee esille varmasti halut korottaa maksuja, tämä taas tietää ongelmia niille, jotka eivät vain voi toivoa ja unelmoida, vaan elävät reaalimaailmassa laskien eurojaan. Maksujen korotukset ovat pienituloisille rasite, maksut ovat kaikille samat, eivätkä huomioi erilaisia taloudellisia tilanteita. Palvelumaksuista ja taksoista maksetaan valtiolle arvonlisäveroa, joten merkittävä osa rahoista tuloutetaan valtiolle, ei tuloja tarvitseville kunnille. Esimerkiksi sosiaalietuuksien tulisi olla verottomia, jolloin säästettäisiin turhaa byrokratiaa ja kustannuksia, veron osuuden voi leikata päältä muutenkin. On typerää kierrättää rahoja byrokratian rattaissa, kun sama lopputulos saataisiin aikaan halvemmallakin.

Viime vuosina Suomessa on ollut nopea talouskasvu, samaan aikaan talouden kasvun ja parempiosaisten hyvinvoinnin kanssa heikompiosaisten toimeentulo-ongelmat ovat syventyneet. Yleisen hyvinvoinnin rinnalla on yhä laajeneva köyhyys ja syrjäytyminen. Ongelmia aiheuttaa monet syyt, kuten se, että työn tekoa ei ole saatu aina kannattavaksi. Usein työhaluista huolimatta, lyhyen työsuhteen vastaanottaminen aiheuttaa täysin etuuksien välittömän tai saadun nettoansion suuruisen menetyksen. Etuuksien palautuminen entiselle tasolleen viivytyksettä työsuhteen päättymisen jälkeen edistäisi lyhyiden työsuhteiden muodostumista ja toisi virikkeitä työttömälle, verotuloja valtiolle sekä antaa mahdollisuuden pidempiaikaiseenkin tai jopa vakituiseen työllistymiseen. Työ- ja työttömyyskaudet olisi oltava sovitettavissa joustavammin toisiinsa. Järkeistämisen sijaan haaveillaan kansalaispalkasta, joka mahdollistaisi lyhytaikaisten ja matalasti palkattujen töiden vastaanottamisen. Perussuomalaisten mielestä työnteon on oltava aina joutenoloa kannattavampaa ja palkkaa maksaa vain tehdystä työstä.