Vastaus katsastustoiminta kyselyyn

Ei liiemmin virkamiehiä kiinnosta, vaikka esimerkkejäkin oli mukana, mutta ei lannistuta.

 Kilpailuvirasto on vastaanottanut 27.2.2008  lähettämänne sähköpostiviestin (Dnro 170/61/08), joka koskee autojen katsastustoiminnan hinnoittelua. Kilpailuvirasto kiittää toimittamistanne tiedoista. Kilpailuvirasto on saanut vuosien mittaan lukuisia autojen katsastustoimintaa koskevia yhteydenottoja. Useimmiten on esitetty epäilyjä kilpailun puuttumisesta ja sen vaikutuksesta katsastuksen hinnoitteluun. Kilpailuvirasto on tietoinen autokatsastuksen markkinoiden tilasta.

Virasto on tarkastellut asiaa yksityiskohtaisemmin kotisivuillaan tutkimuspäällikkö Ari Ahosen kirjoittamassa ja 18.11.2005 julkaistussa artikkelissa (http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?sivu=autokatsastus). Mitä tulee Kilpailuviraston toimintamahdollisuuksiin, yrityksillä on lähtökohtaisesti vapaus hinnoitella palvelunsa haluamallaan tavalla, eikä kilpailuviranomaisen tehtäviin kuulu tietyn hinnoittelujärjestelmän tai hintatason salliminen tai vahvistaminen. Kilpailuviranomaisten tehtävänä on puuttua yritysten hinnoitteluun esimerkiksi silloin, kun se havaitsee kiellettyä hintayhteistyötä tai kun määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen perimät hinnat ylittävät selkeästi kohtuullisena pidettävän rajan tai kun yritys syyllistyy esimerkiksi selkeään hintasyrjintään.

Edellä sanottuja näkökohtia käsitellään tarkemmin Ari Ahosen artikkelissa. Toimittamienne tietojen perusteella Kilpailuvirasto katsoo, ettei sen ole perusteltua alkaa selvittää esille ottamaanne tapausta tarkemmin. Totean tiedoksenne vielä seuraavan. Ajoneuvohallintokeskus (AKE) teetti kesällä 2007 tutkimuksen katsastustoiminnan hintakehityksestä (http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/BA4F2FA2-269E-4C72-9980-A933B5B0E41F/0/AKE207Selvityskatsastustoiminnanhintakehityksest%C3%A4.pdf).

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi tämän jälkeen AKE:lta ehdotuksia havaitun hintakehityksen hillitsemiseksi. AKE:n laatima selvitys toimenpide-ehdotuksineen (http://www.mintc.fi/oliver/upl246-AKE_selvitys.pdf) valmistui 28.2.2008. Kilpailuvirasto on myös Liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa kannattanut AKE:n selvityksessä olevia ehdotuksia, joilla helpotetaan alalle tuloa autokatsastuksen markkinoilla. Vaikka Kilpailuvirasto ei voi ryhtyä perusteellisesti selvittämään kaikkia sen tietoon saatettuja tapauksia, saamamme yhteydenotot ovat tärkeitä kilpailuolosuhteiden kartoittamisen ja tutkimustoiminnan tulevien painopisteiden suunnittelun kannalta. Mikäli esille ottamanne asia, yhdessä muiden markkinoilta saatavien tietojen perusteella, saa aikaan nykyistä laajemmat kilpailua rajoittavat vaikutukset, Kilpailuvirasto voi ottaa asian käsittelyyn. 

Yhteydenotostanne kiittäen, Ville TeräväTutkija, Kilpailuviraston kartelliryhmä